Reforma jedinstvenog europskog neba

16:33 19/03/2024

Vijeće i Europski parlament postigli su početkom ožujka 2024. privremeni dogovor o reformi jedinstvenog europskog neba. Cilj je reforme poboljšati izvedbu, organizaciju i upravljanje europskim zračnim prostorom te pružanje usluga u zračnoj plovidbi kako bi se povećao kapacitet, smanjili troškovi i povećala prilagodljivost sustava, uz istodobno nastojanje da se smanji utjecaj zrakoplovstva na okoliš i klimu.

Zakonodavni paket sastoji se od izmijenjenog prijedloga za preinaku uredbe o jedinstvenom europskom nebu (SES 2+) i prijedloga uredbe o izmjeni osnovne uredbe o Agenciji EU-a za sigurnost zračnog prometa (EASA).

Glavni elementi privremenog dogovora suzakonodavaca mogu se sažeti kako slijedi:

Države članice imenuju nacionalno nadzorno tijelo koje ocjenjuje usklađenost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi s gospodarskim zahtjevima, kao što su financijska održivost i organizacijska struktura, u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelom zaduženim za certificiranje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i nacionalno nadzorno tijelo mogu biti dio iste organizacije uz uvjet da su funkcionalno odvojeni i da ispunjavaju zahtjeve u pogledu neovisnosti.

Države članice moći će odrediti da funkcije ekonomskog nadzora i nadzora sigurnosti obavlja isto upravno tijelo. Tim se rješenjem smanjuje birokracija i prilagođava postojećim organizacijskim modelima.

Države članice mogu odlučiti odobriti otvaranje određenih usluga u zračnoj plovidbi tržišnim uvjetima.

Nacionalna nadzorna tijela i Komisija zajedno će ocjenjivati izvedbu usluga u zračnoj plovidbi, u skladu s načelom supsidijarnosti i proporcionalnosti. Komisiji u tom procesu pomaže tijelo za reviziju izvedbe, koje ima savjetodavnu ulogu. Tijelo za reviziju izvedbe osniva se kao stabilno i stalno tijelo koje će se financirati iz proračuna EU-a.

Privremenim dogovorom jača se perspektiva mreže dodavanjem novih mrežnih funkcija i dodjeljivanjem dodatnih, jasno određenih zadaća trenutačnom mrežnom upravitelju Eurocontrolu kako bi mogao bolje doprinijeti održivoj i učinkovitoj upotrebi zračnog prostora.

Više pročitajte ovdje.