Politika privatnosti

Obavijest o obradi osobnih podataka ispitanika Hrvatskog društva za transportno pravo

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka ispitanika („Obavijest“) primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provodi Hrvatsko društvo za transportno pravo, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 3, OIB: 96121848989 („HDTP“).

HDTP je voditelj obrade osobnih podataka članova HDTP-a, svih drugih fizičkih osoba koje koriste usluge i sudjeluju u radu HDTP-a (na primjer sudionika radionica i webinara, primatelja glasnika HDTP-a i slično) te suradnika i poslovnih partnera HDTP-a koji su fizičke osobe i obrti („Ispitanici“). Obavijest se ne primjenjuje na podatke o pravnim osobama niti na podatke u vezi s poslovanjem pravnih osoba, već samo na ispitanike fizičke osobe.

1. Koje kategorije osobnih podataka ispitanika HDTP prikuplja i obrađuje?

HDTP prikuplja i obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka svojih Ispitanika:

Identifikacijski podaci Ime, prezime, OIB, datum rođenja
Kontakt podaci Email adresa, broj telefona, broj mobitela
Podaci o radnom mjestu Naziv radnog mjesta, poslodavac, sektor
Podaci o članstvu u HDTP-u Datum pristupanja članstvu u HDTP-u, kategorija članstva u HDTP-u, datum prestanka članstva u HDTP-u i sl.
Financijski podaci Broj računa, IBAN, banka u kojoj je otvoren račun

Uz navedene kategorije osobnih podataka HDTP će, po potrebi, obrađivati i druge podatke koje Ispitanici dobrovoljno dostave HDTP-u.

2. U koje svrhe HDTP obrađuje osobne podatke ispitanika?

HDTP obrađuje osobne podatke svojih Ispitanika prvenstveno u sljedeće svrhe:

a) radi ostvarivanja članskih prava i obveza

HDTP obrađuje osobne podatke Ispitanika koji su članovi HDTP-a. U tom slučaju HDTP obrađuje osobne podatke Ispitanika u svrhu ostvarivanja prava i obveza koje proizlaze iz članstva Ispitanika u HDTP-u, što uključuje i ostvarivanje članskih pogodnosti za Ispitanika.

U tu svrhu HDTP obrađuje identifikacijske, kontakt podatke, podatke o radnom mjestu, podatke o članstvu u HDTP-u i financijske podatke Ispitanika.

Moguće je da će u navedenu svrhu HDTP obrađivati i druge osobne podatke koje Ispitanik dobrovoljno dostavi HDTP-u.

U navedenom slučaju HDTP obrađuje navedene osobne podatke Ispitanika jer je takva obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza HDTP-a u vezi članstva u udruzi.

b) radi sklapanja i izvršenja ugovora

HDTP obrađuje osobne podatke Ispitanika ako oni sklapaju ugovor s HDTP-om. U tom slučaju HDTP obrađuje osobne podatke Ispitanika (u pravilu suradnika i poslovnih partnera) kako bi mogao uredno, pravodobno te sukladno mjerodavnim propisima i odredbama ugovora sklopljenog s Ispitanikom navedenom isplatiti ugovorenu naknadu za pružene usluge.

Moguće je da će HDTP koristiti osobne podatke Ispitanika kako bi komunicirao s njima prije sklapanja ugovora i tijekom trajanja ugovornog odnosa te kako bi odgovorio na njihova pitanja i zahtjeve.

U tu svrhu HDTP obrađuje identifikacijske i kontakt podatke Ispitanika, podatke o plaćanju te druge podatke koje Ispitanici dostave HDTP-u prije ili tijekom trajanja ugovornog odnosa.

U navedenom slučaju HDTP obrađuje navedene osobne podatke jer je takva obrada nužna radi sklapanja i izvršavanja ugovora koji HDTP sklopi s Ispitanicima te kako bi HDTP poduzeo odgovarajuće radnje na njihov zahtjev prije sklapanja ugovora.

c) radi poštivanja propisa od strane HDTP-a

U određenim slučajevima HDTP će obrađivati osobne podatke svojih Ispitanika radi poštivanja zakona i drugih propisa, odnosno radi poštivanja pravnih obveza HDTP-a kao voditelja obrade.

Moguće je da će HDTP na temelju zakona i drugih propisa biti obvezan dostaviti osobne podatke Ispitanika državnim institucijama ili nadzornim tijelima.

U tu svrhu HDTP može obrađivati identifikacijske podatke Ispitanika i druge podatke koje Ispitanici dostave HDTP-u prije i za vrijeme trajanja članstva u HDTP-u, odnosno pružanja usluga HDTP-u.

U navedenom slučaju HDTP obrađuje osobne podatke jer je takva obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza HDTP-a.

d) radi informiranja Ispitanika

HDTP obrađuje osobne podatke svojih Ispitanika u svrhu pružanja općih informacija o HDTP-u i obavijesti o aktivnostima u organizaciji HDTP-a.

S tim u vezi, HDTP obrađuje osobne podatke ispitanika u svrhu slanja promidžbenih poruka i obavijesti iz područja transporta i transportnog osiguranja.

U navedenom slučaju HDTP obrađuje osobne podatke Ispitanika na temelju privole dobrovoljno dane od strane Ispitanika u pitanju.

3. Koliko dugo HDTP čuva osobne podatke ispitanika?

Osobne podatke Ispitanika HDTP čuva u razdoblju koje je potrebno za postizanje gore opisanih svrha.

HDTP čuva navedene osobne podatke u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima, a u određenim slučajevima koliko je to razumno i preporučljivo u kontekstu važećeg roka zastare.

Postoji mogućnost da će HDTP biti dužan trajno čuvati neke osobne podatke Ispitanika, kako je to predviđeno mjerodavnim propisima.

HDTP će održavati osobne podatke Ispitanika točnima i ažurnima, na temelju podataka koje HDTP-u dostavi predmetni Ispitanik.

Po proteku vremena potrebnog ili propisanog za obradu osobnih podatka, HDTP će osobne podatke Ispitanika na siguran način izbrisati ili uništiti.

4. Tko ima pristup osobnim podacima ispitanika?

Osobni podaci Ispitanika čuvaju se na zaštićenoj internoj infrastrukturi kojoj je pristup izvana ograničen. Pristup infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, pri čemu pristup osobnim podacima Ispitanika imaju samo ovlašteni članovi odnosno suradnici i poslovni partneri HDTP-a izričito zaduženi za prikupljanje, obradu i korištenje određenih osobnih podataka Ispitanika.

Članovi odnosno suradnici i poslovni partneri HDTP-a koji su ovlašteni na pristup ili drugi način obrade osobnih podataka Ispitanika, dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s obavijestima o privatnosti, politikama i ostalim internim aktima HDTP-a kao i sukladno odredbama relevantnih nacionalnih i europskih propisa koji reguliraju obradu i zaštitu osobnih podataka.

U mjeri u kojoj je to potrebno i dopušteno propisima, kako bi ostvario svrhe u koje su osobni podaci prikupljeni i/ili obrađeni, HDTP ih može podijeliti s trećim primateljima kao što su:

a) ovlašteni član/članovi HDTP-a, radi obavljanja radnji potrebnih u svrhu funkcioniranja HDTP-a,

b) suradnici i poslovni partneri HDTP-a, koji na temelju posebnih ugovora pružaju određene usluge koje mogu uključivati i obradu osobnih podataka Ispitanika HDTP-a, npr. pružatelji računovodstvenih, pravnih ili informatičkih usluga, itd.

c) tijela javne vlasti ili pravni subjekti u privatnom vlasništvu, kada je HDTP dužan dostaviti osobne podatke Ispitanika na temelju zakonske obveze ili kada je to potrebno da bi HDTP zaštitio svoja prava i interese.

U slučajevima kada se osobni podaci prenose u države izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, koje imaju drugačije i moguće niže standarde zaštite osobnih podataka od standarda propisanih u Republici Hrvatskoj, HDTP poduzima odgovarajuće mjere zaštite kako bi se osigurala prikladna zaštita vaših osobnih podataka. Takve mjere zaštite uključuju sklapanje ugovora sukladno obrascima koje je za tu svrhu odobrila Europska komisija (korištenje tzv. standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje).

5. Kako su zaštićeni osobni podaci ispitanika?

Kako bi zaštitio osobne podatke Ispitanika, HDTP poduzima odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i podataka.

To uključuje i zahtjev prema HDTP-ovim pružateljima usluga da provode odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka Ispitanika.

U svom poslovanju HDTP je implementirao tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka Ispitanika od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade.

6. Koja su prava ispitanika i kako se mogu ostvariti?

U okviru zaštite osobnih podataka Ispitanici imaju sljedeća prava:

a) pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se njihovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;

b) pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka;

c) pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza, ili ako ste danu privolu povukli;

d) pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka;

e) pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka;

f) pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

HDTP će poduzeti sve mjere kako bi omogućio da Ispitanici ostvare gore navedena prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.

7. Kome se možete obratiti s upitima o zaštiti osobnih podataka?

Za bilo kakve dodatne informacije, slobodno se možete obratiti HDTP-u, putem emaila na adresu: isavic@hdtp.eu.  

8. Izmjena obavijesti i pročišćena verzija

Ova verzija Obavijesti primjenjuje se od 23.3.2021. godine te se može povremeno mijenjati.

Zadnja verzija ove Obavijesti, koja će uvijek biti mjerodavna za obradu osobnih podataka Ispitanika, dostupna je u prostorijama HDTP-a i na poveznici https://hdtp.eu/politika-privatnosti.