Petra Ninić Tafra

17:55 06/10/2020
Petra Ninić Tafra, mag. iur., univ. spec. iur., Viši specijalist za usklađenost, CROATIA osiguranje d.d.

Petra Ninić Tafra diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine. Nakon kraćeg radnog iskustva u odvjetničkom uredu, radi na općim pravnim poslovima te na poslovima upravljanja naknadama šteta u CROATIA osiguranju d.d. u sklopu jednogodišnjeg programa pripravništva „Budućnost u Adrisu“ u Adris grupi d.d, namijenjenog najboljim studentima s domaćih i inozemnih fakulteta. Po završetku pripravničkog programa, dobiva stalno zaposlenje unutar Adris grupe d.d., i to na poslovima korporativnog upravljanja u CROATIA osiguranju d.d. u sklopu kojeg je, među ostalim, radila i na projektima akviziranja i pripajanja. Nakon radnog iskustva na poslovima korporativnog upravljanja, od rujna 2019. godine radi na poslovima praćenja usklađenosti poslovanja u Sektoru za usklađenost, kao jednoj od četiri ključne funkcije u osiguranju.

U dijelu formalnog obrazovanja, položila je 2019. godine pravosudni ispit s posebnim pohvalama Povjerenstva. U periodu 2018. – 2019. godine pohađala je program Effective leadership na Bled School of Management. 2020. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij Trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši rad na temu „Ugovor o prijevozu putnika cestom kao formalan ugovor – uzroci i posljedice“.

Zbog posebnog interesa u području prava osiguranja Petra Ninić Tafra sudjelovala je kao članica Organizacijskog odbora 1. i 2. Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW, održanih u Zagrebu 2015. i 2017. godine.