Nikola Popović

Nikola Popović rođen je u Zagrebu 1971. gdje je završio osnovno i gimnazijsko obrazovanje. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao stipendist Vlade Republike Hrvatske magistrirao je pravo Europske unije na College of Europe, Bruges.

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu je doktorirao, gdje je potom izabran u naslovno zvanje docenta. Položio je pravosudni ispit. Radi na poslovima člana Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Prethodno je radio poslove zamjenika predsjednice Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, člana Vijeća za telekomunikacije te honorarnog člana Vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Radio je u Ministarstvu za europske integracije, te na drugim stručnim poslovima.

Sudjelovao je u Radnoj skupini za pripremu pregovora Hrvatske s Europskom unijom u poglavlju prometna politika, te u pripremi zakona i drugih propisa. Bio je član Nacionalnog Vijeća za zaštitu potrošača. Vodio nekoliko projekata jačanja upravnih kapaciteta financiranih od Europske unije u Hrvatskoj (CARDS, IPA), te sudjelovao kao stručnjak u provedbi EU projekata.

Autor je knjige Tržišni regulatori quo vaditis? koja se bavi odnosom prava tržišnog natjecanja i prava regulacije mrežnih industrija. Član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske.