Izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman

12:48 10/07/2019

Jasminka Pecotić Kaufman (LLM) izvanredna je profesorica na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje kolegije iz prava tržišnog natjecanja, prava tržišnog natjecanja i elektroničkih komunikacija te prava tržišnog natjecanja i prava intelektualnog vlasništva. Autorica je velikog broja radova iz područja prava tržišnog natjecanja, te je koautor prvog udžbenika o pravu tržišnog natjecanja u Hrvatskoj. Potpredsjednica je Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja. Bila je članica Pregovaračke skupine za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (2005. – 2011.). Sudjelovala je u nizu međunarodnih projekata usmjerenih na edukaciju sudaca o pravu tržišnog natjecanja EU, te je nacionalni stručnjak za Hrvatsku u raznim projektima koje financira Europska komisija. Članica je ASCOLA-e, ICC-Hrvatska / Komisije za zaštitu tržišnog natjecanja, te je nevladin savjetnik Međunarodne mreže za tržišno natjecanje (ICN).