Dorotea Ćorić

Prof.dr.sc. Dorotea Ćorić, redovita je profesorica u trajnom zvanju na Katedri Pomorskog i općeprometnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na kojem je od 2002. godine zaposlena kao predstojnica Katedre.

Nositeljica je više kolegija (Pomorsko i općeprometno pravo, Pravo zaštite morskog okoliša, Pomorsko upravno pravo, Osiguranje tražnina u brodarstvu i dr.) na Integriranom sveučilišnom studiju prava,  Stručnom upravnom studiju,  Doktorskom studiju te Poslijediplomskom studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijima. Objavljuje znanstvene i stručne članke iz područja pomorskog, transportnog i prava zaštite morskog okoliša.  Autorica je knjige Međunarodni sustav odgovornosti i naknade štete zbog onečišćenja mora uljem, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2002, te sveučilišnog udžbenika Onečišćenje mora s brodova-Međunarodna i nacionalna pravna regulativa, Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009.

Uz znanstvenu i nastavnu djelatnost prof.dr.sc. Dorotea Ćorić aktivno je sudjelovala u izradi pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske.  Bila je članica posebne radne skupine Ministarstva nadležnog za pitanje pomorstva pri izradi prvog Pomorskog zakonika  Republike Hrvatske iż 1994.godine, te novog Pomorskog zakonika iz 2004, kao i radnim skupinama za sve njegove kasnije izmjene i dopune.  Sudjelovala je u izradi niza podzakonskih akata donesenih na temelju Pomorskog zakonika kao i zakonskih prijedloga o  potvrđivanje međunarodnih ugovora iz područja pomorskog prava.

Kao članica Organizacijskog i Znanstvenog odbora sudjelovala je u organizaciji dviju Međunarodnih konferencija iz transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW 2015. i 2017.Prof. Ćorić od 2009.godine je potpredsjednica Hrvatskog udruženja za pomorsko pravo.

Predsjednica je Nadzornog odbora Hrvatskog Društva za  transportno pravo, te Članica je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava HAZU, Sekcija za privatno pravo. Dugogodišnja je zamjenica glavnog urednika časopisa Poredbeno pomorsko pravo –  Jadranskog zavoda HAZU.  Nalazi se na listi arbitara za postupke sa i bez međunarodne nadležnosti Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj  gospodarskoj komori.