Zlopaša: Utjecaj migrantske krize na carinske procedure na vanjskoj granici EU

  • Sažetak izlaganja

    Carinske procedure na vanjskoj granici Europske unije sastoje se od tradicionalne carinske komponente i nove sigurnosno zaštitne komponente. Naime, ulaskom RH u članstvo EU carinska služba je uz tradicionalne uloge (fiskalna i dr.) dobila i novu – sigurnosno zaštitnu ulogu. S time u vezi, uz carinu, i gospodarstvenici koji sudjeluju u prekograničnom prometu dobili su nove obveze – podnijeti carini dvije vrste deklaracija za robu koju prevoze preko vanjske granice EU – carinske i sigurnosno zaštitne deklaracije. 

    Osim toga, eskalacijom migrantske krize uz tradicionalnu borbu protiv krijumčarenja raznih roba, carina je suočena sa problemom krijumčarenja migranata u prijevoznim sredstvima kojima se prevozi roba. Sve to negativno utječe  na odvijanje graničnih procedura i na opskrbne lance. Naravno, to zahtjeva prilagodbu rada carinske službe novim zahtjevima.